Ansvarstagen

Ansvar for forebyggelse af stress skal løses i fællesskab. Få inspiration og viden her!

Ansvarstagen

Forebyggelse af stress starter i virksomhedens stresspolitik og herefter hvordan ansvar og tiltag fungerer i praksis. Når stresspolitik og uddelegering af ansvar overordnet er på plads, handler det nu om, hvordan stresspolitikken lever i dagligdagen.

Følgende punkter er elementer i en aktiv virkende stresspolitik
1. Som en del af arbejdskulturen er stresstemaet jævnligt oppe
2. I ser belastningen, der ligger bag stressen og forholder jer konkret til den
3. I har en imødekommende og positiv holdning til hinanden og til kerneopgaven
4. Kulturen omkring det det daglige arbejde er centreret omkring kerneopgaven
5. Kan og skal krav i forhold til kerneopgaven justeres og prioriteres løbende
6. I er i stand til at improvisere og se nye vinkler på løsning af kerneopgaven
7. I italesætter problematikker og trivsel på personalemøder
8. Ledelsen udstikker og fastholder kursen og skaber mening
9. Der holdes øje med sygefravær og sættes ind forebyggende (MU)

Ansvar løses i fællesskab – og vigtigt at synliggøre, hvem der har ansvar for hvad
Herunder kan du blive inspirerer omkring, hvad ledere, medarbejdere, kolleger og organisation kan gøre

Forebyggelse leder:
Nødvendig viden og kompetencer som leder
Udarbejde lokale retningslinjer
Lave aftaler
Tilbyde viden om stress
Sikre løbende dialog
Åbenhed
Opmærksom på stresssignaler
Årlige mus og grus

Forebyggelse medarbejdere
Viden om stress
Lære egne stress reaktioner
Bruge viden til at forebygge
Medvirke til en kultur, hvor der tales åbent om trivsel og stress

Forebyggelse kolleger
Være opmærksom på stress symptomer hos kolleger
Medvirke til at skabe kultur med fælles ansvar og social støtte
Medvirke til kultur hvor der tales åbent og ærligt om trivsel og stress

Dialog og handleplan ledere
Dialog med medarbejder, udarbejde handlingsplan
Analysere udløsende faktorer på arbejdsplads, evaluere / revurdere
Fokusere på hele afdelingen i forhold til belastning/prioritering

Dialog og handleplan medarbejdere
Tage vare på sig selv, tage symptomer alvorligt, reagere på symptomer
Kontakte leder eller TR/AMR ved vedvarende symptomer
Få udarbejdet handlingsplan og løbende evaluere

Dialog og handleplan kolleger
Hvis stress hos kollega – tage kontakt og udtrykke bekymring
Hjælpe hvis ledelse TR/AMR skal orienteres
Yde støtte og opbakning
Være med til at skabe åbenhed og fælles ansvarlighed

Intervention ledere
Stress behandling sættes i værk
Skabe overskuelige rammer
Sikre trinvis plan ved sygemelding
Fokusere på hele afdelingen med hensyn til løsning af opgaver ved fravær
Dialog om stress og håndteringen (evt. grus)

Intervention medarbejdere
Vilje til at arbejde med situationen, modtage hjælp og støtte, modtage prof. hjælp

Intervention kolleger
Yde social opbakning og støtte, spørge hvis tvivl, bryde tavshed
Være med til at sikre fælles ansvarlighed ifm. sygefravær af kollega

Organisation

Forebyggelse Dialog og handleplan Intervention
Indføre systematiske måder til at opdage og forebygge stress på (APV, MUS)

Kompetenceudvikling til lederne

Udarbejde overordnede retningslinjer og anbefalinger ift. stresshåndtering

Anbefaling til koordinering af ansvar og opgaver mellem AMR/TR/LEDER

Sikre overordnede retningslinjer og materiale til hjælp for ledere og medarbejdere til at håndtere alvorlige symptomer på stress

Sikre hjælp og støtte til lederne i forbindelse med at tage dialoger og lave en handlingsplan – sikre fastholdelse

Forholde sig til kvalitet og krav til det tilbud om hjælp man giver medarbejderne.

Forholde sig til generelle tiltag der hjælper lederne i sygefraværs og tilbagevendings perioden, så tilbagefald eller flere tilfælde forebygges