Stress er et biologisk fænomen

Stress er en del af kroppen design til at mobilisere ekstra kræfter men opfattes ofte, som noget personligt – få mere viden her!

Stress er et biologisk fænomen.

Kroppen reagerer på stress fysiologisk og dermed også på vores følelser og vores evne til at tænke samt vores adfærd, som igen påvirker evnen til at fungere socialt. Stress er på den måde både et fysiologisk, et kognitivt, et emotionelt og et socialt fænomen

Selv om stress er en del af kroppens design, som hjælper mennesker til at overleve og mobilisere ekstra kræfter, så har den en nedbrydende effekt, hvis den får lov til at fortsætte for længe.  Mange mangler viden om stress og opfatter den, som noget personligt.

Hvordan påvirker stressreaktionen det enkelte menneske?
En fysiologisk proces

Ved fysisk overbelastning, når kroppen for ofte og i længere tid, har skullet etablere ekstra energi i en akut krævende eller truende situation, som har aktiveret hjernens kamp/flugt reaktion.
En kognitiv proces
Mennesker påvirkes ud fra hvordan en situation opleves og fortolkes set i forhold til, om personen tror på, at de kan mestre det, der foregår eller skal løses.
En emotionel proces
Utryghed, usikkerhed eller mistet overblik udløser ofte følelser såsom frygt, angst, bekymring og kan på sigt give en psykisk belastning og udløse en stressreaktion. Eksempler kan være krav til opgaveløsning, som personen ikke kan mestre eller se sig ud af, for høje forventninger eller konflikter, der ikke løses.
Adfærdsmæssig og social proces
En typisk adfærdsændring kan være handlingslammelse og/eller overspringshandlinger, som igen bekræfter personen i, at de ikke kan klare arbejdet. Et andet adfærdsmønster er undgåelsesadfærd. En person kommer ikke længere til frokost, undgår møder og ændrer aftaler i sidste øjeblik.

Hvordan mærkes stressen i kroppen?
Kroppen producerer stresshormoner for at give kroppen hurtig energi og for at fjerne reelle eller formodede trusler / tab. De vigtigste stresshormoner er adrenalin og cortisol og de er også årsagen ved længerevarende stress til, en masse fysiske symptomer såsom uro, stikken i brystet, rastløshed mm.
Adrenalin påvirker først og fremmest hjertet og cortisol påvirker hjernen.

Ved dagligdags stress belastninger kan balancen genoprettes samme dag. Ved kriser oversvømmes hjernen af stress hormoner og her tager det lang tid at komme i balance igen.

Forklaring af begreber omkring stress:
Frustration
Opstår ved blokering eller forsinkelse af opnåelse af et mål eller opfyldelse af et behov (betydningsfuldt)

Trussel
Forventning eller forestilling om faktorer, der kan skade en, psykologisk, følelsesmæssigt eller fysisk

Tilpasning
Anstrengelser / bestræbelser på at tilpasse sig indre eller ydre krav og ændringer (både psykologisk og fysiologisk)

Konflikt
Tilstedeværelse af modsatrettede krav, som ikke kan opfyldes samtidig.