Hvad er stress?

I medicinsk sammenhæng er stress en tilstand i organismen (kroppen) det vil sige effekten af en påvirkning.  En stress reaktion er således de fysiologiske og psykologiske resultater af stresspåvirkninger.

Hvad er stress?

I medicinsk sammenhæng er stress en tilstand i organismen (kroppen) det vil sige effekten af en påvirkning.  En stress reaktion er således de fysiologiske og psykologiske resultater af stresspåvirkninger.

En kort forklaring på den fysiske side
Fysisk aktiverer stresstilstanden det sympatiske nervesystem, så blodtryk og puls stiger. Der sker en energimobilisering. Samtidig bliver immunforsvaret påvirket, idet kroppen bruger energien til at klare stressen. Det betyder at risikoen for udvikling af sygdom på længere sigt øges.

Denne fysiologiske reaktion er aktiveret af det autonome nervesystem.
Dette system har 2 modsatrettede effekter:
Det sympatiske nervesystem – igangsætteren
resulterer bl.a. i i øget udskillelse af adrenalin og noradrenalin (som er stress responsets grundsten) efter få sekunder og bevirker øget hjertefrekvens og blodtryk. Stressresponset frigiver også hormonet kortisol i øget mængde ved belastning.
Når det parasympatiske nervesystem- bremsen
aktiveres, medfører det nedsat hjertefrekvens og blodtryk, stimulering af fordøjelse og sætter gang i afslapning. Effekten bestemmes af balancen mellem de 2 systemer.

En kort forklaring på den psykiske side
Psykisk giver stress en række forskellige uspecifikke symptomer, hvoraf søvnløshed, anspændthed, irritabilitet og ulyst er de mest karakteristiske.

Stress er ikke kun personlige oplevelser og vurderinger – Stress er en kompleks størrelse
Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning. Om denne belastning eller stresstilstand giver helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden.

Individuel oplevelse af stress

Stres opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger, personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder. Forskellige medarbejdere kan altså vurdere belastningen af samme opgave, forskelligt.

Krav: højt tempo, uklare rammer, konflikter, samarbejdsproblemer
Ressourcer: anerkendelse, indflydelse, klare rammer og roller, social støtte, faglige og personlige kompetencer

Stressreaktionen ses som en ubalance mellem krav og ressourcer – afhængig af:
Belastningens styrke og varighed
Hvorledes belastningen opleves og vurderes af den stressramte
Personlige og miljøbestemte ressourcer hos den stressramte
Hvordan den stressramte håndterer belastningen (coping)
Hvilken grad af fysiske reaktioner og symptomer, belastningen medfører
Sygdomsfølsomhed hos den stressede.

Betingelser og faktorer i omgivelserne
Faktorer i omgivelserne kan øge eller mindske risikoen for stress – en mere objektiv komponent, idet der her er tale om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og de betingelser, som virksomheden stiller til rådighed og som kan opleves som truende og overstige en persons ressourcer.