Narrative tilgang som forebyggelse mod stress

Der er altid flere fortællinger om den samme situation

Narrative tilgang som forebyggelse mod stress

Den narrative tilgangs relevant og betydning
Vi strukturerer vores umiddelbare oplevelser, hverdagens utallige hændelser, i form af narrativer eller fortællinger. Mennesker har behov for at navigere i tilværelsen og skabe mening.

For at overleve og begå os i verden skal vi rent perceptionsmæssigt sortere og selektere i strømmen af begivenheder, impulser, informationer mv. i og fra verden omkring os. Dette gør vi ifølge Bruner m.fl. ved at danne narrativer eller fortællinger.

En fortælling består af en række begivenheder i en tidskronologi, som kædes sammen i en lineær rækkefølge for at opfylde et plot.

De historier, vi fortæller om os selv og vores liv, danner derfor ramme for oplevelser og handlinger, der ellers er tidsmæssigt adskilte. Denne organisering og strukturering resulterer i, at vores identitet udvikles gennem de historier eller narrativer, vi fortæller om os selv.

Dvs. vi skaber os selv og hinanden igennem vores fortællinger, og dermed giver vi tilværelsen retning. Narrative processer er grundlæggende psykologiske mekanismer, hvor vi i kognitiv og sproglig form sammenkæder løsrevne oplevelser, informationer og hændelser for derigennem at skabe mening.

Denne sammenkædning af brudstykker til helheder skaber sammenhæng og indhold i identiteten. På baggrund heraf kan man sige, at vi bliver de narrativer, vi fortæller.

Forebyggelse med den narrative tilgang hvordan?
Vores måde at strukturere oplevelser og hændelser på giver os hver især ”vores sandhed”.
Undersøgelser viser, at når vi kan se mening med det vi laver og indgår i, så fremmes motivation og tilfredshed. Brugen af den narrative tilgang muliggør at se på de fortællinger, der ikke blev fortalt i første omgang. Denne undersøgelse giver nye vinkler og muligheder, der gør det muligt at løse opgaven eller situationen.

At anerkende den enkeltes måde at se situationen på, er første skridt til enighed.
Ofte havner vi i diskussioner om rigtig og forkert og ofte er der tale om 2 forskellige fortællinger om samme situation.

Her handler det om at se begge sider og hvad der fremmer løsningen af situationen eller opgaven.
Samtidig skaber det en mere positiv kommunikation og aktiverer ikke den enkelte medarbejders forsvarsmekanismer og brug af negativ energi.

Nysgerrighed og åbenhed er de bærende elementer i dialogen.

Har du brug for en snak?

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning. Om denne belastning eller stresstilstand giver helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden.

Føler du en belasting på din krop – er du altid meget velkommen til at kontakte mig.